Referat fra ordinær generalforsamling

i Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn tirsdag,
d. 7. februar, 2017, kl. 19.30
på Specialskolen For Voksne, Elsagervej 25, 9800 Hjørring.

 

Generalforsamlingen startede med at formand Karsten Jakobsen bød forsamlingen velkommen.

 

1: Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Søren Svendsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt bad forsamlingen om at slukke deres mobiltelefoner. Han overgav derefter ordet til formanden.

2: Formandens beretning.

Formanden konstaterede, at der var afholdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor bl.a. følgende emner blev behandlet:

Websiden. Denne fungerer igen efter lidt besværligheder. Måske kan den i fremtiden bindes op på forbundets hjemmeside. Webshoppen kører igen.

Lodsejerfesten forløb godt.

Der er produceret nye skilte. Arne Vittrup sørger for opsætning i Jens Holmsbergs fravær.

Vi har forsøgt at genopføre den gamle fiskerhytte ved ”Sams”-stykket. Det måtte opgives pga. uregelmæssigheder i forhold til dyrkning af arealer for tæt på åbeskyttelseslinien. Det undersøges i stedet, om hytten kan opføres ved Guldager Sø.

Fiskeriet har været på det jævne.

VPU har gennemført udsætningerne som forventet. El-fiskeriet er gennemført a 2 gange. I alt ca. 80 fisk. Restaureringsprojekterne har i år udelukkende været kommunale. Der er lagt gydegrus ud i hovedløbet ved Sindal, i Lysmose Bæk, Fjeldsted Bæk, Tislum Møllebæk, m.m. Fremtidige udsætninger behandles under punkt 4.

Der er afviklet de sædvanlige fiskekonkurrencer med Uggerby å Cup som den største. Stor tak til aktivitetsudvalget m.fl. for indsatsen, samt tak til foreningens sponsorer.

Tirsdagsklubben kører godt med stabilt fremmøde.

Juniorafdelingen skranter efter en god start på sæsonen.

Det er nødvendigt at oprette et nyt arkiv for foreningens sager. Måske i ”skyen”.

Foreningens fremtid skal planlægges. Hvad gør vi fremover? Resultat og plan fremlægges på næste års generalforsamling.

Der var mange kommentarer fra forsamlingen i f.t. foreningens fremtid. Her nævntes bl.a. Facebook, overlevelsesture, den nye folkeskolelov, mere synlighed i pressen, henvendelser til de mange privatskoler, samarbejde med medeklubben ”Skallen”.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

 

3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Ole Ulrik Jensen fremlagde årets regnskab. Der er et beskedent overskud på ca. 15.000 kr. Se bilag. Forsamlingen godkendte regnskabet.

 

4: En fremlæggelse af situationen omkring vandplejen og debat.

Formanden fremlagde situationen omkring det ophørte samarbejde med dambruger Peter Holm. Foreningen kan vælge at finde en ny dambruger eller ophøre med udsætninger og i stedet bruge midlerne fra DTU-Aqua til vandløbsrestaureringer. DTU vil gerne rådgive foreningen, men vi har selv ansvaret for at finde en evt. ny dambruger. Der var forslag om spuling af gydebanker. Tirsdagsklubben vil gerne gøre en indsats. Men det er hårdt fysisk arbejde. Der bliver indkaldt til et såkaldt ”grusbandemøde” tirsdag, d. 2. maj, kl. 19.00 på Specialskolen for Voksne.

 

5: Forelæggelse af budget for 2017.

Budgettet er uændret fra 2016. Se bilag. Budgettet blev godkendt af forsamlingen.

 

6: Valg af bestyrelse.

Jørgen Bech, Ole Ulrik Jensen, Mogens Klitgaard og Sten Nielsen er på valg. Alle modtager genvalg. Alle blev genvalgt.

 

7: Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes Brian Hansen og Erik Bille.

 

8: Valg af to revisorer.

Som revisorer valgtes Søren Svendsen og Poul Vestergaard.

 

9: Valg af 1 revisorsuppleant.

Som revisorsuppleant valgtes Per Sommer.

 

10: Eventuelt.

Carsten Jørgensen efterlyste oprydning ved Guldager Sø. Formanden fortalte, at der var lavet en aftale med et skovningsfirma, der vil fjerne en del af træerne omkring søen. Derefter oprydning og nyplantning.

Der var pokaloverrækkelse til Niels Gårdbo for fisk på 5,8 kg, og 8,8 kg. Som sædvanligt.

Således opfattet

 

Carsten Bregnhøj

Grøn guide i Hjørring