Vedtægter
 

 
§1. Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, forkortet SFHO.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.
Stk. 3: Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
§2. Formål
Foreningens formål er,
- at skaffe medlemmerne mulighed for at udøve lystfiskeri, gennem leje og evt. køb af fiskeret ved å og sø,
- at vedligeholde og forbedre fiskebestanden  i å og sø gennem udsætninger af egnet yngel og sætte-fisk, samt forbedre vandmiljøet i å og sø,
- at beskytte fiskebestandene og vandmiljøet ved påtale af alt ulovligt og hensynsløst fiskeri samt forurening,
- at udbrede kendskabet til lystfiskeri gennem oplysning og undervisning, samt
- at tilbyde medlemmerne deltagelse i sociale aktiviteter i foreningens klubhus, Kochsvej 14, Hjørring,
samt hermed beslægtede aktiviteter.
 
§3. Medlemmer
Stk. 1: Personer med fast bopæl i Danmark kan optages som medlemmer. Øvrige henvises til køb af dag- uge- eller månedskort.
Stk. 2: Foreningens medlemmer er pligtige til at efterleve fiskerilovgivningens og vandløbslovens bestemmelser, og skal anmelde enhver overtrædelse heraf til bestyrelsen.
 
Stk. 3: Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere medlemmer, der overtræder foreningens love og vedtægter, jf. §8. Bestyrelsens afgørelse i disse tilfælde kan dog altid indankes skriftligt for en generalforsamling.
Stk. 4: Bestyrelsen kan bevilge personer kontingentfrihed for en given periode, når disse på en eller anden måde støtter/hjælper foreningen i arbejdet.
Stk. 5: Udlejning af fast ejendom, herunder garager m.v. må kun foretages til medlemmer af foreningen.
 
§4. Generalforsamlingen.
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes i Hjørring inden udgangen af februar måned hvert år, og skal bekendtgøres skriftligt for medlemmerne med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Forslag til vedtægts-ændringer skal opføres på dagsordenen.
Stk. 3: Møde- og stemmeberettigede på general-forsamlingen er alle medlemmer, der kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære general-forsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1.     Valg af dirigent
2.     Formandens beretning
3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.     Behandling af indkomne forslag
5.     Forelæggelse af budget for det følgende år
6.     Valg af bestyrelse, jvf. §6
7.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8.     Valg af 2 revisorer
9.     Valg af 1 revisorsuppleant
Stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6: Forslag til vedtægtsændringer skal dog skriftligt være formanden i hænde senest 1. december året forud for generalforsamlingens afholdelse, og disse skal opføres på dagsordenen.
Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8: Afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal og ved håndsopretning, dog skal skriftlig afstemning iværksættes, såfremt blot ét medlem begærer dette forud for en afstemning.
Stk. 9: Forslag omkring køb og salg af fast ejendom, herunder garager m.v. skal vedtages og med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Stk. 10: Der føres en forhandlingsprotokol som godkendes og underskrives af dirigenten.
 
§5. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 10% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom overfor formanden, med angivelse af dagsorden.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, så vidt muligt skriftligt til medlemmerne, dog i særlige tilfælde ved annoncering i den lokale dagspresse.
Stk. 3: Der føres en forhandlingsprotokol som godkendes og underskrives af dirigenten.
 
§6. Bestyrelse.
 
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer.
 
Stk. 2: På hver ordinær generalforsamling afgår der henholdsvis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer efter tur.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand kasserer, næstformand og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, dog senest inden 1 måned.
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-orden, og kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5: Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt, med angivelse af dagsorden.
Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden (eller evt. næstformanden), kassereren og mindst 3 øvrige bestyrelses-medlemmer er til stede.
Stk. 7: Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 
§7. Kontingent og regnskab.
 
Stk. 1: Foreningens regnskab føres efter bestyrelsens anvisning.
Stk. 2: Foreningens regnskab går fra d. 1. januar til den 31. december.
Stk. 3: Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Stk. 4:  Et eventuelt overskud i foreningens årsregnskab   overføres til næste år, og anvendes til formål i foreningen omfattet af vedtægternes §2.
Stk. 5: Bestyrelsen udarbejder et budget for det følgende år.
Stk. 6: Til dækning af foreningens udgifter betales et årligt kontingent forud. Det fastsættes hvert år  af bestyrelsen og skal på girokort eller PBS være specificeret på henholdsvis forbundskontingent og kontingent til Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn. Indskud ved nyindmeldelse fastsættes af bestyrelsen.
 
§8. Udelukkelse og udmeldelse.
 
Stk. 1: Overtrædelse af foreningens love og vedtægter, Vandløbsloven eller fiskerilovgiv-ningen i øvrigt, samt adfærd der på anden måde skader foreningen eller dennes formål, kan medføre eksklusion af foreningen.
Stk. 2: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren.
Stk. 3: Undladelse af kontingentbetaling inden den af kassereren fastsatte sidste betalingsfrist, vil medføre sletning af foreningen, og efterfølgende krav om betaling af nyt indskud ved senere nyindmeldelse.
 
§9. Særlige bestemmelser.
 
Stk. 1: Foreningens medlemmer må ikke gennem overbud eller på anden måde forsøge at overtage fiskerettigheder som foreningen råder over, eller som ligger inden for foreningens interesseområde ved Uggerby og Varbro åer.
Stk. 2: Det er medlemmerne forbudt at sælge eller udnytte deres fangst erhvervsmæssigt.
Stk. 3: Bestyrelsen kan under hensyntagen til fiskerilovenes bestemmelser, fastsætte almindelige og specielle regler for tilladte fiskemåder i foreningens fiskevande.
 
 
§10. Tegningsregler og hæftelse.
 
Stk. 1: Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse..
Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§11. Opløsning.
 
Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2: Ved opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle aktiver og formue, anvendes til gavn for ferskvandsfiskeriet i foreningens lokalområde, eller overgå til en eventuel ny forening.
 
§12. Datering.
 
Stk. 1: Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 1929, og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2005.